Praktische info

De Bruggenloop gaat door op zondag 15 september 2024.

 Parcours vind je hieronder.

(Parcours kunnen in aanloop naar de start nog licht wijzigen.)

Kids run

Start om 9u30 op het Sint-Amandsplein. Eerst starten de kleuters, aansluitend daarop volgen de 300 m lopers en de 1200 m lopers.

 • Kleuters 100 m: bekijk hier het parcours
 • Eerste t.e.m. derde leerjaar 300 m: bekijk hier het parcours
 • Vierde t.e.m. zesde leerjaar 1200 m: bekijk hier het parcours

G-loop

 • G-lopers jeugd en volwassenen starten om 10u op het Sint-Amandsplein en lopen 1200 m: bekijk hier het parcours

5 & 10 km (alle leeftijden welkom)

Starten samen om 10u45 op het Sint-Amandsplein.

 • 5 km: bekijk hier het het parcours
 • 10 km lopen : 2 maal de 5 km. Splitsing na eerste ronde ter hoogte van de Fabriekskaai. Aan het kruispunt Fabriekskaai – Overleiestraat loopt de 10 km rechtdoor ipv links in te slaan in de Overleiestraat naar de finish op het Sint-Amandsplein : bekijk hier het parcours.
 • LET OP de splitsing ter hoogte van de Overleiestraat.

 

Inschrijven en deelnameprijzen

 5 km: 10 € voorinschrijving voor 10/09, 15 € vanaf 11/09

10 km: 10 € voorinschrijving voor 10/09, 15 € vanaf 11/09

Kleuters 100 m: gratis

Kids 1ste – 3de leerjaar 300 m: 3 €

Jeugd 4de – 6de leerjaar 1200 m: 3 €

G-Loop 1200 m: gratis

  Voorinschrijvingen worden afgesloten op dinsdag 10/9 om 22u.

   

  Afhalen borstnummers

  Men kan de  borstnummer reeds afhalen op zaterdag 14/9 tussen 10u en 14u, of de dag zelf vanaf 8u30 tot 10u, in de school De Sprong, Rekollettenstraat 48 te Kortrijk.

   

  Kleedkamers & bewaakte vestiaire

  Kleedkamers en bewaakte vestiaire bevinden zich in de Sprong, Rekollettenstraat 48 te Kortrijk.

  Gelieve de kledij direct na de aankomst op te halen. De vestiaire sluit ten laatste om 12u30.

  Douches bevinden zich in het Guldensporencollege.

  Bereikbaarheid & parking

  Parkeren kan in de Burg. Vercruyssenlaan, maar niet op of rond het Sint-Amandsplein, Rekolletenstraat of verder richting het centrum. Er is parking voorzien op het Guldensporencollege, te bereiken via de Burg. Vercruysselaan.

  Podium & categorieën

  Podium voor de eerste 3 dames en 3 heren van 5 en 10 km.

  Podium voor de eerste 3 meisjes en 3 jongens van 100 m, 300 m en 1200 m.

  Podium  voor de eerste 3 damens en 3 heren van 1200 m G-loop.

  Elke aangekomen deelnemer ontvangt een goodiebag. De kids krijgen een mooie medaille.

  Wedstrijdreglement

  Artikel 1. Definities

   

  In dit reglement wordt verstaan onder:

  1. Loopwedstrijd: de enige in het jaar gehouden hardloopwedstrijd Bruggenloop 2.0.
  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de inrichter toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
  3. Inschrijvingsformulier: strekkend tot deelname van de deelnemer aan de loopwedstrijd.
  4. Inrichter: BL vzw (Bruggenloop 2.0)

   

   

  Artikel 2. Deelname

   

  De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan dit wedstrijdreglement.

   

  2.1 Deelname aan de loopwedstrijd is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste 7 jaar is. Voor indeling in de diverse leeftijdscategorieën, is de leeftijd op geboortejaar beslissend.

   

  2.2 De deelnemer mag aan de loopwedstrijd slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

   

  2.3 De deelname aan de loopwedstrijd geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het evenement deel te laten nemen.

   

  2.4 Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaandelijk schriftelijke goedkeuring van de Inrichter over te dragen aan een derde.

   

  2.5 Indien de deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld of andere betalingen plaats.

   

  2.6 De inrichter behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen en kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de loopwedstrijd geen doorgang te laten vinden. De deelnemer wordt dan in de gelegenheid gesteld om, naar zijn keuze, deel te nemen aan het evenement op een eventueel door de inrichter vast te stellen vervangende datum in hetzelfde kalenderjaar of aan een in één van de volgende twee jaren te houden evenement. Restitutie van het inschrijfgeld vindt niet plaats, ook niet als de deelnemer niet in staat is tot deelname op de eventuele vervangende datum of in één van de volgende twee jaren.

   

  2.7 Een besluit van de inrichter om de loopwedstrijd geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten.

   

  2.8 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de inrichter.

   

  Artikel 3. Aansprakelijkheid

   

  3.1 Deelname geschiedt voor eigen risico. De Inrichter is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de inrichter toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

   

  3.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de inrichter voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de inrichter tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de inrichter ter zake van die schade uitkeert.

   

  3.3 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

   

  3.4 De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op de loopwedstrijd. De inrichter adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan de loopwedstrijd sportmedisch te laten keuren.

   

  3.5 De deelnemer vrijwaart de inrichter voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De

  deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

   

  3.6 Sponsors van het evenement en de gemeente(n) waarin het evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de inrichter, uitgesloten van aansprakelijkheid.

   

   

   

  Artikel 4. Portretrecht

   

  Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de inrichter voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. Dit geldt voor iedere drager en communicatiemedium. Ook bij publicatie voor promotionele doeleinden van de inrichter, zal de deelnemer hiervoor geen vergoeding claimen. Iedereen kan vanaf de week na afloop van het evenement, één of meerdere foto’s zonder extra kosten downloaden van internet.

   

   

   

  Artikel 5. Persoonsgegevens

   

  De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de inrichter opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de inschrijving toestemming aan de inrichter tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de inrichter of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de inrichter dat verzenden respectievelijk verstrekken zal stop zetten. De deelnemer verleent door het aangaan van de inschrijving toestemming aan de inrichter tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

   

   

   

   

   

  Verzekeringsformulier

  Iedere deelnemer is verzekerd.

  Bij letsel opgelopen tijdens het loop event kan je dit aangeven via dit formulier: link